Call: 0961 969 279

Viettel TP HCM

Gói NET PLUS 1 + TV HD - Ngoại thành - 229k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 17-08-2021Xem chi tiết >>

Gói NET PLUS 2 + TV HD - Ngoại thành - 244k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET 1 + TV HD - Ngoại thành - 289k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET 2 + TV HD - Ngoại thành - 304k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET 4 + TV HD - Ngoại thành - 394k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET 5 + TV HD - Ngoại thành - 470k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Gói Net2Plus + TV HD - Nội thành - 264k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, 18 tháng tặng 3 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET1 + TV HD - Nội thành - 289k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET2 + TV HD - Nội thành - 324k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET4 + TV HD - Nội thành - 309k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>

Gói SUPERNET5 + TV HD - Nội thành - 470k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, 18 tháng tặng 3 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>
support

Tư vấn miễn phí 24/7

0961 969 279